Un enclavament laboral és un grup de treballadors/es  d’un Centre Especial de Treball que realitza la seva tasca desplaçant-se temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora (client), un mínim de 3 mesos i un màxim de 3 anys. La contractació es pot fer doncs per un període inicial de 3 mesos i anar renovant-se amb pròrrogues del contracte, fins assolir el màxim d’anys esmentat. Passats els 3 anys, només es podrà seguir prorrogant el contracte fins a un màxim total de 6 anys, si l’empresa contractant acredita la contractació directa de persones subjectes a l’enclavament (mínim 1 persona pel cas d’enclavaments que ocupin fins a 20 treballadors, i de 2 persones quan ocupin més de 20 treballadors).

L’enclavament es realitza a partir d’un contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball i un CET (entitat amb un mínim d’un 70% de persones contractades amb discapacitat), per a la realització d’obres i serveis que guardin una relació directa amb l’activitat normal de l’empresa i que portarà a terme un grup de treballadors/es amb discapacitat del CET. Existeix un condicionant, i és que un mínim d’un 60% del grup de treball normal contemplat per l’enclavament ha d’estar format per persones en risc d’exclusió social (amb malaltia mental, discapacitat física amb grau mínim d’un 65%, discapacitat intel·lectual mínima d’un 33%, paràlisi cerebral, etc.) mentre que el 40 % restant ha d’estar format per treballadors amb un mínim del 33% de discapacitat.

El 75%, com a mínim, dels treballadors que formen l’enclavament ha de tenir una antiguitat superior als 3 mesos de contractació dins el CET.

El mínim de treballadors del CET a contemplar dins l’enclavament és de 3 per a empreses de menys de 50 treballadors, i de 5 per a empreses amb més de 50 treballadors (sempre sense contemplar la figura de l’encarregat del grup, a excepció que aquest tingués alguna discapacitat).

L’objectiu és afavorir el trànsit de treballadors/es amb discapacitat del CET a l’empresa ordinària, completant llur experiència professional mitjançant el desenvolupament de tasques i funcions del mercat no protegit. A banda, també mitjançant l’enclavament, s’ajuda a l’empresa ordinària a complir la LGD (antiga LISMI) pel fet d’ocupar de manera estable a persones amb discapacitat.

SAMSUNG