Pel fet d’estar la nostra fundació amparada per l’article 16 de la  Llei 49/2002 de “règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge”, les donacions rebudes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts a l’article 19 i 20 de la citada llei.

Qualsevol donatiu econòmic realitzat a entitats com FUPAR, al marge d’ajudar a la continuitat de la tasca que desenvolupem, dóna dret a incentius fiscals segons el tipus de personalitat:

– una deducció del 25% de la quota integrada en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques en el cas de persones físiques

– una deducció del 35% de la quota de l’Impost sobre Societats, en el cas de persones jurídiques.

En cas de ser sol·licitat, s’envia el certificat corresponent d’acord amb l’article 24 de la mateixa llei

Davant qualsevol consulta o dubte sobre com fer el seu donatiu, contacti’ns mitjançant el mail   administracio@fupar.cat   o al tlf. 937883662 i demani pel dpt. d’administració

CIMG5916