Fupar ha donat a conèixer la resolució de la subvenció per desenvolupar el programa de Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i suport a la Inserció de les persones amb discapacitat (SIOAS), que l’entitat realitzarà del 3 de setembre del 2018 fins al 28 de juny del 2019. L’objectiu d’aquest programa és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari, així com aplicar la metodologia de treball amb suport per a aquelles persones amb necessitats especials d’inserció. En aquest sentit, aquest programa busca millorar l’ocupabilitat i la qualificació professional de les persones participants davant l’actualització constant que ens requereix el mercat laboral, tenint en compte les pròpies necessitats de la persona i situant-la en el centre del propi procés com a part activa.

Requisits de participació

El programa va dirigit a un total de 10 persones majors de 16 anys, que disposin del certificat de discapacitat amb un diagnòstic prioritàriament intel·lectual, trastorn de l’espectre autista i/o trastorn mental, reconegut pels òrgans oficials de la Generalitat de Catalunya. Els participants han de trobar-se en situació de demandants d’ocupació, estar inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), o bé ser persones en actiu que es troben en fase de seguiment i que reben l’acompanyament d’una metodologia de treball amb suport.

El conjunt d’actuacions i/o accions previstes en el marc del programa SIOAS són:

  •  Sessions de motivació i detecció d’interessos, necessitats i projecció de futur de la persona participant.
  •  Sessions d’orientació i informació per a la recerca de treball.
  • Tutories individualitzades.
  • Accions formatives per a la millora de competències, tant transversals com tècnico-professionals, orientades a millorar la capacitació professional.
  • Visites per conèixer l’entorn productiu, així com diferents perfils professionals.
  • Accions de prospecció per a la realització de pràctiques professionals no laborals, així com per al foment d’una contractació efectiva.
  • Seguiment de les insercions mitjançant metodologia del Treball amb Suport.
  • Acompanyament social de la persona per garantir un procés d’èxit per a la persona.

Aquest projecte està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.Logo sioas