Algunes de les xifres de la nostra Fundació…

  • 350 persones ocupades i ateses, un 95% d’elles amb diversistat funcional intel·lectual.
  • 270 persones amb contracte laboral.
  • 150 persones usuàries del Centre Ocupacional.
  • 50 voluntaris.
  • 30.000 targetes de client activades als nostres comerços.
  • 250 entitats clientes amb contracte/conveni anual de subministrament de servei o producte.
  • 5 milions d’euros anuals de facturació.