POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat dels grups d’interès són valors primordials de Fupar i, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades de la nostra clientela en tot moment i de no recollir informació innecessària per la finalitat per la qual ambdós mantenim una relació.

A continuació, posem al teu abast tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recollim i t’informem del següent:

 • Qui és el responsable de tractament de les teves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que et sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quan temps conservem les dades.
 • A quins destinataris/es es comuniquen les teves dades.

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

 • Fundació President Amat Roumens – FUPAR
 • NIF: G58049016
 • Raó social: C/ Campiones Olímpiques, 36 08225 Terrassa
 • Contacte: fundacio@fupar.cat

També t’informem que les dades no es comparteixen amb cap altre organització, sense el teu consentiment exprés.

Quins són els col·lectius d’interessats?

Les teves dades de caràcter personal tractades són les dels següents col·lectius interessats:

 • Persones que es registren al web per accedir als serveis proporcionats.
 • Persones que s’inscriuen a alguna de les activitats disponibles al web.
 • Persones que presenten les seves dades curriculars a través del formulari web.
 • Persones que han proporcionat les seves dades en els diferents formularis del web per fer consultes, obtenir informació, fer comanda/contractació dels nostres serveis i activitats.

Amb quina finalitat i legitimació utilitzem les dades personals?

A Fupar tractem les teves dades personals per proporcionar-te els serveis que ens has sol·licitat o respondre a les teves demandes d’informació.

Les dades de caràcter personal tractades seran aquelles que:

 • Les persones interessades hagin facilitat a través dels formularis corresponents.
 • S’hagin generat a conseqüència de la prestació dels serveis de Fupar.
 • S’incloguin a l’enviament de correus electrònics a les adreces publicades al web.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

Registre al web

El tractament de les dades de registre al web són necessàries per gestionar els serveis sol·licitats.

Legitimació

Interès legítim de Fupar per aquest tractament de dades per tal de proporcionar l’accés a serveis disponibles per a usuaris/es registrats/des.

Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

Al web hi ha diversos formularis per mitjà dels quals les persones poden enviar sol·licituds a Fupar respecte a:

 • Informació sobre determinats serveis.
 • Contacte en general.
 • Participar com a voluntari/a.
 • Fer una donació.

Legitimació

Interès legítim de Fupar per aquest tractament de dades per tal de donar resposta a les sol·licituds enviades pels usuaris i usuàries, i tenint en compte les expectatives raonables de les persones interessades en rebre una resposta a les seves peticions.

Inscripció a actes organitzats per Fupar

Es tractaran les dades personals de les persones inscrites als actes organitzats per Fupar com ara xerrades, conferències, tallers, etc.

Així, Fupar tractarà les dades personals dels interessats/des per gestionar la inscripció, coordinació i seguiment de l’assistència dels participants/es.

Legitimació

Interès legítim de Fupar per gestionar la participació dels interessats/des en els actes als quals la persona s’ha inscrit.

Col·laboracions amb Fupar

A l’apartat Col·labora del web s’ofereix la possibilitat de participar en diferents iniciatives d’acció social.

Es tractaran les dades personals de les persones interessades en col·laborar que proporcionen les seves dades a Fupar mitjançant els formularis de contacte existents per a cadascuna de les iniciatives d’aquest apartat i per tal que Fupar pugui contactar amb elles.

Legitimació:

Interès legítim de Fupar per donar resposta a les sol·licituds de col·laboració i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats/des a rebre una resposta a les seves peticions.

Enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol canal, inclòs per via electrònica

Fupar tractarà les dades personals per informar-te i assessorar-te tenint en compte els teus interessos i necessitats particulars, i responent d’aquesta manera a l’interès legítim de la nostra entitat.

Així, Fupar tractarà les dades personals per realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, activitats, novetats, notícies, promocions comercials que puguin ser del teu interès en relació amb l’activitat de Fupar, en resposta a la necessitat de mantenir-te informat/da.

Legitimació:

Consentiment específic que es sol·licita a la persona interessada en diversos formularis del web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicional la prestació de la finalitat principal del formulari.

El consentiment també es considera que es dona de forma expressa en el cas de l’enviament de dades a través del formulari específic on els usuaris i usuàries hagin sol·licitat la recepció de butlletins.

Ús de les imatges enregistrades en les conferencies i activitats organitzades per Fupar

Fupar tractarà les imatges recollides en les conferències i activitats que organitza amb la finalitat de ser difoses pels canals de comunicació que té establert Fupar (xarxes socials, web, butlletí intern, memòria) i amb l’interès legítim de Fupar per promocionar les activitats que duu a terme.

Igualment, les imatges seran conservades a l’arxiu documental de Fupar.

Legitimació:

Consentiment específic que es sol·licita a la persona interessada en diversos formularis del web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.

Durant quant de temps es conservaran les dades?

En general, es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, això implica que Fupar conservarà les dades personals de les persones interessades mentre duri la vinculació entre Fupar i els seus interessats/des i, en tot cas, s’han de conservar durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, Fupar es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament. No obstant això, les dades personals, especialment en cas de registres d’ús, podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs, sempre que tractin exclusivament amb finalitats d’anàlisis, estadística i investigació.

Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem, bloquejarem o anonimitzarem les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

A qui comunicarem les teves dades?

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te el servei, que estiguem coberts per una llei o que ho hagis pactat prèviament amb Fupar.

Si ens ho demanes, també podrem comunicar les teves dades a terceres empreses col·laboradores de Fupar per tal que et puguin proporcionar més informació sobre els seus serveis o productes.

Fupar també podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos en què així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada cas.

Quins són els teus drets derivats de facilitar-nos les teves dades?

En qualsevol moment podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals, així com els d’oposició i limitació del tractament de les dades personals recollides per Fupar.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per la persona interessada, i si s’escau, per qui el representi, mitjançant la sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del DNI o de document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a:

 • Per correu electrònic: fundacio@fupar.cat
 • Per correu postal: C/ Campiones Olímpiques 36 08225 Terrassa

En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del representant, o altra documentació acreditativa que s’indiqui a l’aparat Drets ARCO.

A més dels drets anteriors, l’interessat o interessada tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del consentiment. Fupar podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat o interessada en la mesura que la llei aplicable ho permeti o que persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

Concretament, en el cas que l’interessat/da demani el cessament del tractament de la seva imatge, la supressió no serà efectiva per a aquelles publicacions fetes abans de la data en què hagi fet la sol·licitud.

Fupar recorda que l’interessat/da té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades). 7

Quines mesures de seguretat apliquem a les teves dades personals?

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que a Fupar hem adoptat totes les mesures d’indole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades pel que fa a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

En concret, es disposa de mesures de seguretat consistents en:

 • El control físic de l’accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on es realitzen els tractament de dades.
 • L’accés a les teves dades es realitza per mitjà d’usuaris/es i contrasenyes individuals, tot limitant l’accés a les dades a aquelles persones treballadores que estrictament ho requereixin per a l’acompliment del seu lloc de treball.
 • Còpies de seguretat de les dades personals de les quals cal mantenir la integritat i disponibilitat.
 • En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
 • Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions o antivirus de protecció dels teus sistemes informàtics.
 • Es disposa d’un registre d’incidències de seguretat i s’han establert mecanismes i un procediment de notificació de falles de seguretat.

Així mateix, Fupar ha posat en marxa controls interns per tal de verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Actualització de les teves dades

És important que, per tal que puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis de qualsevol modificació en aquestes dades: en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

Modificació de la Política de Privacitat

Fupar pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta política et serà degudament notificada perquè quedis informat/da dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals, i en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, puguis atorgar el teu consentiment.