El Centre Ocupacional és un servei terapèutic d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional, que presenten com a diagnòstic principal, discapacitat intel•lectual amb nivells de necessitats de suport intermitent, limitat i extens.
Totes les persones ateses en el nostre servei acrediten com a mínim un 65% de discapacitat segons el reconeixement oficial dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya, i un dictamen de l’EVO laboral

[Equip de Valoració Ocupacional], conforme la persona es susceptible de rebre aquest servei.
La totalitat de places són de titularitat pública, subvencionades pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.varis 052

El Centre Ocupacional va iniciar la seva trajectòria al 1989 amb l’atenció a 16 persones.
Actualment es beneficien del nostre servei més de 140 persones, que gaudeixen d’un programa d’atenció global, en que mitjançant el disseny, execució i avaluació de més de 30 activitats i programes d’inclusió a la comunitat, promouen la millora personal i social.

PROJECTE CENTRAT EN LA PERSONA

El nostre projecte es caracteritza per a realitzar una intervenció centrada en la persona. Cada usuari/a té un programa propi i diferent de la resta. Es valoren els interessos, les necessitats, les capacitats… i a partir dels diferents agents implicats: la persona, la família i el servei, es proposa un itinerari individualitzat.

El Centre Ocupacional de Fupar també destaca pel treball (per la interrelació) amb la comunitat. És un treball compartit amb escoles, consells escolars, residències, altres entitats socioeducatives de l’entorn… creiem en la feina en xarxa i amb la comunitat.

Donat que apostem per una atenció centrada en la persona, som coneixedors que pels programes terapèutics que tenim planificats, i les característiques estructurals del servei, no sempre podem donar atenció a totes les demandes. Quan es produeix aquesta situació, orientem a la persona i la seva família cap a altres serveis altament especialitzats i adients a les condicions particulars.

L’EQUIP MULTIDISCIPLINAR

L’equip multidisciplinar format per més de 20 professionals amb el suport de les àrees transversals de la Fundació [qualitat, seguretat, gestió de persones, administració i finances i direcció general, entre altres], ofereix qualitat de vida, proximitat i respecte a les persones ateses, cercant el seu màxim grau de satisfacció i compartint uns valors que donen resposta a la missió de la Fupar.

COM ACCEDIR AL SERVEI

Per a accedir al servei del Centre Ocupacional cal que truqueu al telèfon 93 788 36 62. Prendrem nota de les vostres dades bàsiques (nom, grau de discapacitat, dictamen de valoració de l’evo i telèfon de contacte). En les setmanes següents la treballadora social contactarà amb vosaltres per a fer una primera valoració telefònica i si s’escau donar-vos dia i hora d’entrevista.
El dia de l’entrevista cal que vingueu acompanyats per la persona susceptible de rebre el servei i com a mínim una persona de referència, i aportar la documentació que us haurem indicat per telèfon (certificat de discapacitat complert, dictamen de l’evo laboral, dni i informes mèdics, escolars i qualsevol altre documentació que penseu ens pot ajudar a conèixer millor la persona).

ACTIVITATS I PROGRAMES DE INCLUSIÓ

Trobarà en el següent quadre, el ventall d’activitats programades distribuïdes per les àrees de qualitat de vida

activitats de inclusió

Una de les activitats que aporta més valor afegit a nivell d’inserció, és el projecte d’horticultura. Les persones assisteixen de manera periòdica a les escoles per ensenyar horticultura als nens. Es requereixen unes certes habilitats socials i respecte cap als alumnes de les escoles.

L’any 2014 es desenvolupa aquest projecte a 6 escoles de Terrassa. Aquesta activitat és una de les propostes educatives considerada Aprenentatge Servei, entesa com una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Escoles participants dels projecte:

-Escola Roser Capdevila
-Escola Serra de l’Obac
-Escola Bressol Coloraines
-Escola Enxaneta
-Escola Bressol Virolai
-Escola Pia

L’equip de persones d’edat avançada forma una única unitat i els seus membres es separen en funció de les diferents necessitats. El perfil de les persones ateses és el d’usuaris amb deteriorament, ja sigui a nivell cognitiu o bé funcional i usuaris on s’entreveu un alentiment funcional, però que encara conserven força les seves capacitats cognitives. L’aïllament i dificultat de comunicació és una constant en les persones d’edat avançada ateses en aquest grup, per aquest motiu es realitzen activitats per a millorar i mantenir les relacions interpersonals, buscant la col•laboració amb altres entitats com la Llar d’Avis Torres Falguera. Es porten a terme activitats conjuntes i es comparteixen experiències, afavorint l’escolta activa, potenciant l’associació d’idees i augmentant la comunicació.

El projecte de paper reciclat s’inicia l’any 2010. Els usuaris d’aquest projecte tenen una bona coordinació i motricitat fina per a elaborar productes artesanals de qualitat. Són persones que gaudeixen realitzant activitats més artístiques i creatives. Amb aquest projecte, Fupar disposa d’un producte d’elaboració pròpia i incorpora la filosofia de reutilització i reciclatge.

Al projecte de manipulats hi participen les persones que dediquen el temps de la teràpia ocupacional als processos de manipulació. La majoria de feines provenen de prefases de manipulats del Centre Especial de Treball i a l’elaboració artesanal de pessebres i complements.

Des de fa anys, apostem per fomentar les visites i donar a conèixer la Fundació, les persones que hi treballem, i les activitats que hi portem a terme.
Són accions realitzades juntament amb la comunitat educativa i on es treballen bàsicament dos aspectes:
Promoure en els nens/es l’ educació pels valors de la tolerància, el respecte a les diferències i la sensibilització per enriquir la seva vida personal; per a guanyar en qualitat com a ciutadans
La persona amb diversitat funcional millora les habilitats socials, el benestar emocional i l’autoestima, amb la finalitat de transferir l’experiència a la pròpia realitat.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT A FUPAR

El servei de centre ocupacional (CO) acompanya a la persona adulta amb discapacitat intel•lectual en el desenvolupament del seu projecte de vida,esport assegurant-li experiències laborals, terapèutiques i/o d’aprenentatge d’èxit, per a que assoleixi uns estàndards superiors de qualitat de vida i d’inclusió a la comunitat.
El compromís recau en generar estructures participatives, eficaces, eficients i transparents per a satisfer l’entorn social i tots els seus grups d’interès.
L’esport, consolidat com a potenciador de la qualitat de vida, pretén fomentar i promoure que les persones tinguin un desenvolupament el més normalitzat possible en la seva comunitat i disposin d’oportunitats per tenir relacions personals i socials significatives.
Seguint la mateixa línia el projecte esportiu pretén promocionar un estil de vida saludable adequat a la necessitat de suport de les persones, a les condicions socioculturals de l’entorn i fomentar, sempre que sigui possible, l’ús dels serveis comunitaris com a estratègia per afavorir la inclusió.
El benestar físic és una vessant amb valor afegit a la Fupar. Un cop realitzada l’exploració i valoració física per part de la fisioterapeuta, i decidida la teràpia més adient segons les patologies individuals, i en coordinació amb l’àrea d’activitat física i esport, es dissenya el pla d’activitat física adequat per a cada persona. L’alternativa d’activitats que es contemplen són: Fisioteràpia, Tenis, Tenis taula, Bàsquet, Musculació, Petanca, Indiaca, Wii, Judo, Natació o Aquagim.

PROJECTE “FEM XARXA: TOTHOM SUMA”

Aquest programa inclou un ventall d’activitats dinamitzades per les persones amb discapacitat intel·lectual, adreçades a infants i joves, que fomenten la col·laboració i la creació de vincles amb la comunitat educativa de Terrassa. Dins del projecte, s’inclouen quatre itineraris diferent, en aquest cas centrats en l’entorn natural del Parc de Vallparadís, que tenen per objectiu crear oportunitats d’inclusió per construir una ciutat amb valors i sense exclusions. A causa de la pandèmia, aquestes activitats s’estan oferint en format virtual a través de vídeos i materials multimèdia, que es fan arribar a les escoles i a través dels quals es lideren i es dinamitzen les activitats, per tal de mantenir totes les mesures de prevenció de la Covid-19. El programa s’ha desenvolupat durant l’any 2020.

PROJECTE D’ADEQUACIÓ I REMODELACIÓ DEL CENTRE

Iniciades les obres d’adequació i remodelació de dos espais de la planta semisoterrani de l’edifici que la Fundació President Amat Roumens té situat al carrer de les Campiones Olímpiques núm. 36 de Terrassa per a millorar i ampliar les condicions del centre ocupacional.

Finançat per:

               

El Projecte “Fem Xarxa: Tothom suma” rep el suport de la Diputació de Barcelona:

El Servei d’Ocupació Terapèutica rep el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

 

El programa de suport a la coniciliació familiar rep el suport de: