La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovada mitjançant el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, Va integrar en una sola norma la Llei d’Integració Social de Persones amb Discapacitat (LISMI), de 1982; la Llei d’Igualtat d’Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, de 2003, i la Llei per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, de 2007.

En el seu article 42.1 segueix establint l’obligació de les empreses públiques i privades que tinguin un nombre de 50 o més treballadors a que, d’entre ells, almenys el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat.
Segueix en vigor per a les MESURES ALTERNATIVES, RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat. La dificultat d’algunes empreses per complir amb aquesta obligació va tenir com a conseqüència l’establiment de forma excepcional de diverses mesures alternatives a la contractació laboral:

– Contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball (CET) com el nostre, pel subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre bé necessari per l’activitat de l’empresa

– Contracte mercantil o civil amb un CET per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa

– Donacions i accions de mecenatge per la inserció laboral i creació de treball

Ocupa 3

Entre els beneficis principals d’acollir-se a aquestes mesures alternatives, caldria esmentar:

– La contractació de serveis d’entitats com Fupar o qualsevol donació, computa com a creació indirecta de llocs de treball a favor de persones discapacitades

– La realització de donacions a favor d’entitats com Fupar, donen dret a deduir de la quota integra de l’impost de societats, el 35 per 100 de la base de la deducció, d’acord la Llei 49/2002

– La difusió social a través de diferents mitjans per donar a conèixer la implicació de l’empresa en els objectius de Fupar

En aquest sentit, la creació indirecta en qualsevol empresa d’un lloc de treball per personal amb discapacitació equival a:

– la facturació d’un CET per import corresponent a 3 vegades l’IPREM anual (14 pagues)
– la donació a un CET per import corresponent a 1,5 vegades l’IPREM anual

Per a facilitar el càlcul equivalent, pot fer-ho a través del següent enllaç

S’entendrà que es dóna la característica d’excepcionalitat en els següents supòsits:

a) Quan els serveis públics d’ocupació no puguin atendre l’oferta d’ocupació presentada per l’empresa per la inexistència de demandants d’ocupació amb discapacitat inscrits en l’ocupació indicada o, àdhuc existint-ne, quan acreditin no estar interessats en les condicions de treball de l’oferta.

b) Quan existeixin, i així s’acreditin, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per a incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla de l’empresa.

En aquest enllaç disposa d’un resum de com procedeix la sol·licitud per a la declaració d’excepcionalitat a la contratació directa de persones amb discapacitat per part de la seva entitat/empresa

I en aquest altre enllaç disposa del procediment detallat per a l’aplicació de les mesures alternatives.

El certificat d’excepcionalitat es pot demanar a :

Generalitat de Catalunya – Departament de Treball

Direcció General de Relacions Laborals

Sepúlveda, 148-150 08011 Barcelona

Telèfon 93 228 57 57

http://www.gencat.net/treball

El nostre equip comercial resta a la seva disposició, per presentar-li’s sense compromís els nostres serveis d’empresa així com un càlcul de la facturació o donació necessària per al compliment de l’obligació laboral esmentada